top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážíme si ochrany soukromí a vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Společnost AC obrábění s.r.o. , Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald, Identifikační číslo: 44568908 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. Společnost AC obrábění s.r.o. je majitelem firemních stránek a acobrabeni.cz.

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AC obrábění s.r.o. , Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald, Identifikační číslo: 44568908, (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování AC obrábění s.r.o. , Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald, adresa elektronické pošty info@acobrabeni.cz, telefon: +420 601 332 877.
1.3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6  odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, fakturační  údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení (newsletter) a činění dalších marketingových aktivit.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské a dopravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat.
5.2.  Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3 Zpracování osobních údajů je prováděno Společností AC obrábění s.r.o., tedy správcem osobních údajů, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je například WIX - systém na tvorbu webových stránek (EU VAT ID - EU442008451)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem  pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

bottom of page